Locatie van dit evenement
De Ceuvel
Korte Papaverweg 2, Amsterdam
Plan je route

Open: 12:00 – 17:00

English information below

Duurzame broedplaats De Ceuvel is er maar tijdelijk en bevindt zich op de plek waar vroeger een scheepswerf was. Die werf heeft de grond destijds vervuild achtergelaten. Ondanks dat, is het gelukt om er een groen paradijs van te maken. Waar planten helpen om de grond te zuiveren, waar groente verbouwd wordt in verticale tuinen, waar water wordt gebufferd en vogels, kleine zoogdieren en insecten hun plek hebben gevonden. De Ceuvel is bij openingstijden van het café altijd open toegankelijk, maar vandaag kan je middels twee rondleidingen veel meer te weten komen over het groen op deze plek.

 

12:00 Rondleiding door Anke Wijnja (Beheerder Zuiverend Park De Ceuvel)

Een van de doelen van De Ceuvel is om de vervuilde grond op het terrein schoner terug te geven als we hier weer weg moeten. Om dat voor elkaar te krijgen, werken met een techniek om met planten vervuiling in de grond af te breken of te verwijderen: fytoremediatie. Niet alleen maken de planten stap voor stap de bodem schoner, het levert ook in de tussentijd een rijke ecologie op het terrein op.

Wil je hier meer van weten? Geef je dan op voor deze rondleiding via onderstaande knop! Duur: ca 45 min. Maximaal aantal deelnemers: 20

 

15:00 Rondleiding door Amber Beernink (ecologisch architect, ontwerper van biotopen )

Ontdek de verschillende waarden van Groen op De Ceuvel (in de landschapsarchitectuur, de grondopschoning, voedselverbouwing, biodiversiteit) en hoe dat de inspiratie is voor zowel de toekomst van dit terrein als voor de ecologische plannen in de omgeving zoals Schoon Schip, het Johan van Hasselt kanaal en de kades. Interessant? Geef je dan op voor deze rondleiding via onderste knop! Duur: ca 45 min Maximaal aantal deelnemers: 20

 

Belangrijke informatie

Verzamelpunt: bij het afval inzamelpunt, direct links na de entree.
De toer kan met rolstoel worden gevolgd. Let op: niet het gehele terrein is rolstoelvriendelijk.

Algemene informatie:
Adres: Korte Papaverweg 2-4, 1032 XS Amsterdam

Openingstijden Café: Di-Zo van 12:00-23:00 (Het terrein van De Ceuvel is semi-publiek toegankelijk tijdens de openingsuren van het Café).

(Rolstoel)toilet aanwezig.

 

Bereikbaarheid:
De Ceuvel heeft geen parkeergelegenheid, maar auto’s kunnen eventueel een plek vinden op de Papaverweg (€1,40/uur, tot 19 uur).

Het is echter aan te raden per fiets te komen: De Ceuvel is slechts 8 minuten fietsen vanaf het Buiksloterweg-veer (vertrekt direct achter CS, elke 6 minuten).

Komst per OV: Noord-Zuidlijn (Metro 52), gaat elke 6 minuten. Uitstappen halte Noorderpark. Vanaf daar is het 9 minuten lopen.

Bus: vanaf CS IJzijde Connexxion bus 391 en 394. Uitstaphalte is Mosveld, van daar is het ongeveer nog 3 minuten lopen.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 19 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Een dag om er met familie en vrienden op uit te trekken om natuur in de buurt te ontdekken.
Open groen dag

LET OP: Voor dit event moet je reserveren. / Note: To join this event you have to make a reservation.

RESERVEER HIER / RESERVE A SPOT

English

Sustainable breeding ground De Ceuvel is only there temporarily and is located on the spot where there used to be a shipyard. That shipyard left the soil polluted. Despite that, we managed to turn it into a green paradise. Where plants help to purify the soil, vegetables are grown in vertical gardens, water is buffered and birds, small mammals and insects have found their place. De Ceuvel is always open during café opening hours, but today you can learn much more about the greenery at this spot through two tours.

 

12:00 Guided tour by Anke Wijnja (Manager of De Ceuvel Park)

One of the goals of De Ceuvel is to return the contaminated soil on the site cleaner when we have to leave. To achieve this, we are working with a technique that uses plants to break down or remove pollution in the soil: phytoremediation. Not only do the plants make the soil cleaner step by step, it also provides a rich ecology on the site in the meantime.

Would you like to know more about this? Then sign up for this tour using the button below! Duration: approx. 45 min Maximum number of participants: 20

 

15:00 Guided tour by Amber Beernink (ecological architect, designer of biotopes)

Discover the different values of Green on De Ceuvel (in landscaping, land clearing, food cultivation, biodiversity) and how that is the inspiration for both the future of this site and the ecological plans in the area such as Schoon Schip, the Johan van Hasselt Canal and the quays. Interested? Sign up for this tour via the button above! Duration: approx. 45 min Maximum number of participants: 20

 

Important information

Gathering point: at the waste collection point, immediately to the left after the entrance.
The tour can be followed by wheelchair. Please note that not all of the grounds are wheelchair friendly.

General information

Address: Korte Papaverweg 2-4, 1032 XS Amsterdam

Opening hours Café: Di-Sun from 12:00-23:00 (The grounds of De Ceuvel are semi-publicly accessible during the opening hours of the Café).

(Wheelchair) toilet available.

Accessibility

The Ceuvel has no parking facilities, but cars can possibly find a spot on the Poppy Road (€1.40/hour, until 7pm).

However, it is recommended to come by bike: The Ceuvel is only an 8-minute bike ride from the Buiksloterweg ferry (leaves directly behind CS, every 6 minutes).

Arrival by public transport: Noord-Zuidlijn (Metro 52), departs every 6 minutes. Get off at the Noorderpark stop. From there it is a 9 minute walk.

Bus: from CS IJzijde Connexxion bus 391 and 394. Exit is Mosveld, from there it is about 3 minutes walk.

Locatie van dit evenement
De Ceuvel
Korte Papaverweg 2, Amsterdam
Plan je route
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met