Locatie van dit evenement
Elixer
Egeldonk 10, Amsterdam
Bekijk op kaart

Open: 12:00-17:00

English below

Tijdens de Open Groen Dag is de tuincoördinator van Elixer de hele dag aanwezig om bezoekers te vertellen over wat er groeit en bloeit. Bezoekers kunnen op eigen tempo door de tuin struinen om de infobordjes te bestuderen. Ook kunnen de bezoekers de audiowandeling over de bodem volgen of luisteren naar de audiofragmenten over de stadsdieren. We doen rond 13:00 een rondje om de kippen te voeren en eieren te rapen, de bezoekers (zeker kids) die rond dit tijdstip aanwezig zijn zullen we hier desgewenst bij betrekken. Daarnaast is er speciaal voor de Open Groen Dag ook de mogelijkheid om een Bijlmerse wildpluk pesto te maken in de tuin. Met een plattegrond en speciaal opgestelde instructies ga je op pad rond Elixer en verzamel je eetbare plantjes. Na een kleine oogstronde begeleiden we je in de tuin om deze plantjes om te vormen tot een lokale Bijlmerse wildpluk pesto.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

Over Elixer

Elixer, onder meer restaurant en proeftuin, is een circulair en sociaal kruispunt in de Bijlmer. Ons doel is om gezond eten, duurzaamheid en circulaire ideeën toegankelijk, aantrekkelijk en haalbaar te maken; voor én met de buurt. Winst en opbrengsten zetten we in ten behoeve van educatieve samenwerkingen, buurtprojecten en groene initiatieven.

Chefs Eva en Valentijn starten Elixer in 2019. Samen met een architectencollectief, radio Mart, een buurtkamer en de Bijlmerbios huisvesten wij ons in LolaBuitenpost: er ontstond een landgoed midden in de Bijlmer. In ons restaurant kun je altijd terecht voor een heerlijk verrassingsdiner. Tevens is Elixer een huiskamer voor een goede kop koffie of een fijne borrel. Buiten vind je onze proeftuin waaruit we onze groenten halen. De proeftuin is de plek waar we experimenteren, zaaien, oogsten en proeven.

Elixer is circulair in de breedste zin van het woord: we geven, nemen en hergebruiken. Alles benutten we op een duurzame manier: van groenten uit de voedseltuin en kliekjes in de keuken tot afval en water. Het opgeknapte meubilair is veelal gedoneerd of via marktplaats voor weinig op de kop getikt. We initiëren ruilhandel met spullen, maar ook met groente-overschotten tegen de waarde van Elixer-munten of dagprijs, tijd of kennis.

De proeftuin

De proeftuin is ons groene visitekaartje. De opzet van onze proeftuin is experimenteel met een tweeledig doel. Enerzijds willen we wandelaars en buurtgenoten, van jong tot oud, op een laagdrempelige manier laten ‘proeven’ van de mogelijkheden van stadslandbouw. Op de borden in de tuin kun je lezen wat er in de plantenbakken zit, waarom sommige groenten gecombineerd worden en vind je andere groene informatie. Er is een audiowandeling beschikbaar in en rond de tuin waarin je de wondere wereld onder je voeten kunt ontdekken. Daarnaast zijn er diverse audiopunten waar je meer leert over de stadsdieren die in en rond de tuin wonen. De proeftuin is daarnaast ook waardevol voor het restaurant: we verwerken producten uit de tuin waardoor je kunt proeven hoe groenten verwerkt kunnen worden. Zo wordt de korte keten tastbaar en zichtbaar. We organiseren met regelmaat workshops en masterclasses die de link tussen de tuin en het restaurant verder exploreren.


English

During the Open Green Day, Elixer’s garden coordinator will be present throughout the day to tell visitors about what is growing and flourishing. Visitors can wander through the garden at their own pace to study the info signs and also follow the audio walk about the soil or listen to audio clips about the city animals. We will do a tour around 13:00 to feed the chickens and collect eggs, the visitors (especially kids) present around this time will be involved in this if they wish. In addition, especially for the Open Green Day, there will also be the opportunity to make a Bijlmer wild-picking pesto in the garden. With a map and specially prepared instructions, you will set off around Elixer and collect edible plants. After a small round of harvesting, we will guide you in the garden to transform these plants into a local Bijlmerse wild-picking pesto.

About Elixer

Elixer, which includes restaurant and experimental garden, is a circular and social crossroads in the Bijlmer. Our aim is to make healthy food, sustainability and circular ideas accessible, attractive and feasible; for and with the neighbourhood. We use profits and proceeds to benefit educational collaborations, neighbourhood projects and green initiatives.

Chefs Eva and Valentine started Elixer in 2019. Together with an architectural collective, Radio Mart, a community room and the Bijlmerbios, we housed ourselves in LolaBuitenpost: an estate was created in the middle of the Bijlmer. Our restaurant is always open for a delicious surprise dinner. Elixer is also a living room for a good cup of coffee or a nice drink. Outside, you will find our experimental garden from which we grow our vegetables. The experimental garden is where we experiment, sow, harvest and taste.

Elixer is circular in the broadest sense of the word: we give, take and reuse. We use everything in a sustainable way: from vegetables from the food garden and kitchen leftovers to waste and water. The refurbished furniture is mostly donated or bought for little via Marktplaats. We initiate barter with items, as well as with surplus vegetables at the value of Elixer coins or daily price, time or knowledge.

The tasting garden

The tasting garden is our green business card. The set-up of our living lab is experimental with a dual purpose. On the one hand, we want to give visitors and locals, young and old, a low-threshold ’taste’ of the possibilities of urban agriculture. On signs in the garden, you can read what is in the planters, why some vegetables are combined and find other green information. An audio tour is available in and around the garden where you can discover the wonderful world under your feet. There are also several audio points where you can learn more about the urban animals living in and around the garden. The experimental garden is also valuable for the restaurant: we process products from the garden, allowing you to taste how vegetables can be processed. This makes the short chain tangible and visible. We regularly organise workshops and master classes that further explore the link between the garden and the restaurant.

Locatie van dit evenement
Elixer
Egeldonk 10, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met