De programmamakers en producenten van WeMakeThe.City Green realiseren programma’s en projecten in verschillende domeinen: Duurzaamheid en Ruimte. Het is onze missie om op deze domeinen ontwikkelingen bloot te leggen, heldere analyses te maken, reeds bestaande praktijken te duiden, alternatieven te bieden, innovaties te presenteren en dialoog te stimuleren.

DUURZAAMHEID
Als we goede voorouders willen zijn, moeten we een leefbare en rechtvaardige wereld achterlaten voor komende generaties. De huidige klimaat-, grondstoffen en biodiversiteitscrises laten zien dat we daar nog harder aan moeten werken. Waar zitten de weeffouten in huidige maatschappelijke systemen? Hoe komen we tot ontwerpprincipes voor een nieuwe economie die een duurzame toekomst garandeert? En hoe geven we praktische invulling aan onze duurzame ambities en nemen we barrières op systeemniveau weg?

Vanuit het domein Duurzaamheid maken we programma’s over de circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie, voedsel, biodiversiteit en duurzame mobiliteit. Daarbij leggen we een nadrukkelijke link vanuit de bewoners van de stad naar innovatie, ontwerpkracht en een rechtvaardige transitie op landelijk en mondiaal niveau.

RUIMTE
Nederland heeft een lange geschiedenis van ruimtelijke ordening en zorgvuldige planning van onze openbare ruimte. Dat is ook wel nodig in een klein land met veel inwoners die allemaal ruimte nodig hebben voor wonen, werken, reizen, sporten, vrije tijd en recreatie. Hoe verdelen we de steeds schaarser wordende ruimte? Hoe komen we tot slimme, betekenisvolle en innovatieve ontwerpen van meervoudig ruimtegebruik, waarbij de ecologische footprint zo klein mogelijk is, met optimale leefbaarheid en biodiversiteit? Waar mag gebouwd worden en waar niet? Waar is ruimte voor groen, duurzame energie, water, ecologische verbindingen, nieuwe fietspaden, voetgangers, auto- en snelwegen of spoorlijnen?

Vanuit het domein Ruimte maken we programma’s binnen de disciplines gebieds- en projectontwikkeling, architectuur, de bouw, planologie en gentrificatie.

Initiatieven