Hoe herstellen we onze biodiversiteit?

Het verlies aan biodiversiteit is een groot probleem voor de natuur op onze aarde. Dit is een topic waar het in het kader van duurzaamheid veel over gaat en waar we het wereldwijd meer over zouden moeten hebben en meer aan zouden moeten doen. Maar wat is biodiversiteit nou precies?

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan alle soorten planten, dieren en micro-organismen op onze aarde. Hierbij gaat het om diversiteit in de vorm van deze soorten, maar ook om diversiteit in de functies van de soorten. Hoe meer diversiteit er onder deze soorten is, hoe meer risicospreiding er is op ziektes, afwijkingen en uitsterven. Kortom, hoe meer biodiversiteit, hoe gezonder en sterker onze natuur.

Hoe zit dat dan precies? De verschillende soorten planten, dieren en micro-organisme in een bepaald gebied vormen samen een ecosysteem. Al die verschillende ecosystemen op aarde zijn weer met elkaar verbonden. De mate van biodiversiteit binnen een ecosysteem geeft aan hoe gezond het ecosysteem is, het is namelijk zo dat een hoge biodiversiteit voor een gezond ecosysteem staat. Is de biodiversiteit laag, dan zijn de soorten erg afhankelijk van elkaar om te overleven. Valt er een soort weg, dan kan het ecosysteem daar ernstige gevolgen ervaren. Een voorbeeld hiervan binnen Nederland is het langzaam uitsterven van de wilde bij als gevolg van het afnemen van inheemse bloemen en planten, waardoor de wilde bij uithongert wegens een tekort aan gevarieerd voedsel. Een gevolg daarvan is weer dat er andere plantensoorten uitsterven, omdat ze niet bestoven worden, wat weer negatieve gevolgen heeft voor onze landbouw.

Dit laat zien waarom biodiversiteit zo belangrijk is voor de mens. Biodiversiteit vormt de basis voor alles wat wij eten. Insecten zorgen voor een goed bodemleven, bestuiven onze gewassen en zijn weer voedsel voor andere dieren. Als de biodiversiteit in grote mate afneemt, loopt ons voedselsysteem gevaar.

Vraag je je af wat de staat van de biodiversiteit in onze metropool Amsterdam is? Wil je meer weten over natuurlijke infrastructuren en welke innovaties er op dit gebied zijn? Of ben je benieuwd naar wat de wet- en regelgeving is en wat nieuwe verdienmodellen kunnen zijn die niet ten koste gaan van de biodiversiteit? Lees hieronder meer!

*Jij als consument kan in je aankopen van bijvoorbeeld voedselproducten of duurzame kleding, meubels of apparaten ook betere keuzes maken voor het behoud van biodiversiteit. In dit dossier gaan we daar niet verder op in, maar ben hier bewust van!

Inhoudsopgave
De staat van de biodiversiteit

De biodiversiteit staat zwaar onder druk in de wereld. Verschillende soorten en aantallen binnen de biodiversiteit nemen door de jaren heen sterk af. In Nederland zijn er sinds 1900 minstens 614 diersoorten verdwenen, 70 soorten hogere planten uitgestorven en zijn 500 plantensoorten sterk afgenomen in oppervlakte. De oorzaken van dit ernstige verlies zijn vooral het intensiveren van de landbouw, de klimaatverandering en de toenemende verstedelijking.

Het verlies aan soorten levert voor de natuur problemen op. Een gezonde natuur is van zichzelf in een dynamisch evenwicht, met complexe ecosystemen van een diverse groep soorten die samenwerkt. Wanneer er een soort wegvalt kan een functie binnen dat systeem verdwijnen, wat weer gevolgen heeft voor andere soorten en functies in dat ecosysteem. Problemen kunnen zo groot worden dat hele ecosystemen niet meer goed werken en dat onze bodem niet meer vruchtbaar is voor voedselproductie, wat de basis vormt voor ons menselijke bestaan.

De Verenigde Naties publiceerde in 2019 het IPBES-rapport over de staat van onze biodiversiteit waarin de ernst en de snelheid van het achteruitgaan aan de kaart werden gesteld. De Eu-lidstaten zijn vastbesloten om deze achteruitgang te keren en hebben een strategie opgesteld om voor 2030 de biodiversiteit te herstellen.

Fill 175 WeMakeThe.City Green
Fill 175 WeMakeThe.City Green
Bekijk de livecast:
Met de wereldwijde biodiversiteit is het alarmerend slecht gesteld. Wat kunnen we daaraan doen?
Lokale natuurlijke infrastructuur

Een ecosysteem staat niet op zichzelf, maar is verbonden met andere ecosystemen. Het is daarom belangrijk dat de verschillende groene gebieden in de metropool regio Amsterdam met elkaar in verbinding staan, zodat er een uitwisseling kan plaatsvinden. Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer beschrijft in zijn programma Groene Metropool dat alle groene gebieden als een netwerk aan elkaar verbonden moeten zouden worden, waarbij we de natuur als nutsvoorziening gaan beschouwen. Een nutsvoorziening is een goed wat in dienst staat voor het welzijn van het volk, net als elektriciteit, gas en water. De natuur als nutsvoorziening is niet alleen goed voor de biodiversiteit van ons ecosysteem, maar ook voor de gezondheid van de mensen die rond dit groene netwerk wonen.

Fill 175 WeMakeThe.City Green
Fill 175 WeMakeThe.City Green
Innovatie en monitoring van biodiversiteit

Kennis, innovaties en monitoring zijn belangrijke succesfactoren voor biodiversiteitsherstel. Waarom? Het hebben van kennis over onze ecologische systemen is belangrijk om te begrijpen hoe ze werken. Daarnaast is het monitoren van onze ecologie van belang om de huidige staat van biodiversiteit in kaart te kunnen brengen en inzicht te krijgen in hoe het zich ontwikkelt. Vervolgens kunnen er zo innovaties worden bedacht om de ecologische systemen en de biodiversiteit te herstellen.

Wet-, regelgeving en verdienmodellen

Wat staat er in de huidige wetgeving over biodiversiteit en hoe draagt dit bij aan het herstel van de biodiversiteit? In Amsterdam wordt er hard gewerkt om de stad te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten. Hoe de stad dit gaat doen staat in de groenvisie beschreven. Het ommeland van de stad, de grond waar het voedsel verbouwd wordt om de monden van de stad te voeden is in kritiekere toestand. Door de monoculturen van onze akkerbouw en het gebruik van pesticide neemt daar de biodiversiteit sterk af. De Europese Uni verstrekt de boeren subsidies voor het herstel van de biodiversiteit, maar de vraag is of de richtlijnen nog wel volstaan? Of zijn het de huidige verdien modellen die de biodiversiteit in de weg zitten en zijn er nieuwe verdienmodellen nodig?

Fill 175 WeMakeThe.City Green
Fill 175 WeMakeThe.City Green
Verdienmodellen
Hoe zorgen we voor nieuwe verdienmodellen die bijdragen aan biodiversiteitsherstel